Pagrindinis
M?s? Naujienos

 

 
 

EQ projektas pripa×intas tarptautiniame kongrese

Mikroklimato tyrimas - erdv? pozityviems poky?iams

„Lyderyst?s ekspert? grup?“ bendradarbiauja su pirmaujan?ia pasaulyje EQ srityje amerikie?i? kompanija „Six Seconds“ ir turi šios kompanijos sukurt? ?rank? - ugdymo ?staig? mikroklimato tyrim?. Šio ?rankio unikalumas tame, kad tyrime dalyvauja visos pus?s: vaikai, t?vai, mokytojai, administracija. 

Nomeda Marazien? Helps Lithuania Blossom

Lithuania is a young country which  was the first to break away as the Soviet Union collapsed. It is embracing emotional intelligence as a way to create new organizations and a culture of human dignity.

Did×iasalio VGC projektas vaikams

2016 m. sausio m?n. startav?s partneri? ,,Lyderyst?s ekspert? grup?‘‘ ir „Barclays Operacij? Centras Lietuvoje“ EQ (emocinio intelekto) projektas Did×iasalio vaik? globos ir socialin?s paramos šeimai centro bendruomenei s?kmingai t?sia veiklas.

Misija ir vizija: EQ

Lyderyst?s ekspert? grup?s ir partneri? Sixseconds misija yra pad?ti ×mon?ms kurti teigiamus poky?ius - visur, vis? laik?. M?s?, kartu su partneriai Sixseconds, misija yra milijardas ×moni? praktikuojan?i? ir naudojan?i? emocinio intelekto ?g?d×i? lavinim? visame pasaulyje iki 2039 met?.

EQ projekto vaikams komandinis renginys

2016 m. sausio 30 dien? vyko „Lyderyst?s ekspert? grup?‘‘ ir „Barclays Operacij? Centras Lietuvoje“  EQ (emocinio intelekto) projekto, skirto Did×iasalio vaik? globos ir socialin?s paramos šeimai centro vaikams skirtas komandinis renginys, kuriame dalyvavo 30 vaik? (am×ius nuo 8 iki 17 m.).

LEG ir Barclays EQ projektas vaikams

2016m. sausio m?n. startavo partneri? ,,Lyderyst?s ekspert? grup?‘‘ ir „Barclays Operacij? Centras Lietuvoje“ EQ (emocinio intelekto) projektas Did×iasalio vaik? globos ir socialin?s paramos šeimai centro bendruomenei. Numatyta projekto trukm? yra 11 m?nesi?. Projekto tikslas yra Did×iasalio vaik? globos centro bendruomen?je ?tvirtinti vertyb?mis bei pasitik?jimu gr?st? komunikacij?, sustiprinti vaik? pasitik?jim? savimi, savigarb?, savivert?; paskatinti juos siekti išsilavinimo bei suteikti ×ini? ir ?g?d×i? sav?s valdymui stresin?se bei konfliktin?se situacijose, efektyviam laiko planavimui ir pan. Projekte numatytos interaktyvios veiklos, kuri? metu siekiama, kad vaikai mokyt?si kelti sau tikslus, prisiimti atsakomyb? u× savo sprendimus, dom?t?si pasaulyje vykstan?iais ?vykiais ir tur?t? savo nuomon? bei siekt? ir tik?t?, kad gali tapti pilnaver?iais, savarankiškais, ekonomiškai nepriklausomais Lietuvos pilie?iais. 

EQ ir mentoryst?

Tyrimais ?rodyta, jog emocinis intelektas tiesiogiai lemia ×mogaus santyki? kokyb?, asmenin? efektyvum?, tiek fizin?, tiek psichologin? sveikat?. Taip pat tyrimais patvirtinta, kad ×mon?s yra labiau link? pasirinkti pozityviai nusiteikusius, entuziastingus, motyvuotus ×mones.

Kasdien? Üiuolaikinio vadovo knyga

Kasdien? šiuolaikinio vadovo knyga: kaip vadovauti ×mon?ms?
 
Rašydamas ši? knyg?, Saulius Jovaišas pakviet? vis? b?r? profesional? – knygos bendraautori?, kurie prie leidinio prisid?jo tiek savo ekspertin?mis ?×valgomis, tiek praktine patirtimi. Prie bendraautori? b?rio prisijung? ir "Lyderyst?s ekspert? grup?s" vadov? ir lektor? Nomeda Marazien?
 

Emocini? kompetencij? ir potencialo ugdymas

Apie 80 procent? ×mogaus sukuriamo rezultato lemia jo emocin? branda – geb?jimas pa×inti, valdyti save, kurti ilgalaikius ir konstruktyvius santykius su kitais. Emocinis intelektas tiesiogiai lemia geb?jim? atskleisti savo potencial? ir generuoti rezultatus.

Talentai: Tarptautin? Tolerancijos diena

Tikime, jog ši informacija bus ?domi ir naudinga Jums, J?s? vadovaujamai komandai ir visiems, kurie domisi EQ (emociniu intelektu).
 
 

Empatija: kas tai?

Empatija yra viena iš svarbiausi? kompetencij? 21-ajame am×iuje.

Socialinis emocinis mokymasis: kas, kod?l, kaip?

Six Seconds dalinasi trimi pagrindiais video seminarais apie socialin? emocin? mokymas? ir jo reikšm? vaik? ugdyme.

Vaikai - poky?i? k?r?jai!

Lyderyt?s ekspert? grup?s ir m?s? partneri? Six Seconds siekis kurti puiki? viet? mokytis ir mokyti vaikus tapti poky?i? k?r?jais per emocinio intelekto lavinimo prizm?.

EQ (emocinis intelektas) ar IQ?

Kod?l kartais aukšt? koeficient? turintys ×mon?s ne visada yra s?kmingi, o ? proto "gali?nus” nepanaš?s asmenys gyvenime puikiai tvarkosi?

LEG Atradim? saloje

Š.m. bir×elio 7 d. prasid?jo jau šeštasis asociacijos „Mentor Lietuva“ vasaros prevencin?s stovyklos sezonas. Visa Vš? „Lyderyst?s ekspert? grup?s“ komanda d×iaugiasi gal?dama prisid?ti prie šios prasmingos veiklos – bir×elio 11 dien? savo patirtimi dalinosi Vš? „Lyderyst?s ekspert? grup?s“ lektorius.

Lyderyst? Üiuolaikin?je organizacijoje

Mokym? ir konsultacij? kompanija Vš? „Lyderyst?s ekspert? grup?“ ir Kauno pedagog? kvalifikacijos centras u×baig? pirmosios grup?s t?stin?s programos mokymus „Lyderyst? šiuolaikin?je besimokan?ioje organizacijoje“, kurie vyko 2014 m. rugs?jo – 2015 m. baland×io m?n.
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053