Apie mus

Lyderyst?s ekspert? grup? – tai bendr?j? ?g?dži? mokym? ir konsultacij? kompanija, vienijanti savo srities profesionalus, siekian?ius prasmini? tiksl? verslo ir švietimo srityse. Nors nuo kompanijos ?k?rimo  2011m. žengiame tik šeštus metus, m?s? klient? s?raše yra ?vairaus dydžio skirting? sri?i? verslo ?moni? bei visuomenini? organizacij?. Su visomis kartu augame, ieškome k?rybišk? sprendim?, tiesiog dirbame ir džiaugiam?s inicijuotais poky?iais ir prasminga partneryste.
 
2012 metais Vš? “Lyderyst?s ekspert? grup?” prad?jo bendradarbiauti su pirmaujan?ia pasaulyje EQ (emocinio intelekto) tyrim? bei mokym? srityje amerikie?i? kompanija Six Seconds (www.sixseconds.org). Pirmoji pasaulyje prad?jusi krypting?, moksliniais tyrimais gr?st? veikl? EQ srityje 1997 metais, Six Seconds yra ?steigusi 25 atstovybes visame pasaulyje, vienija daugiau nei 50 000 bendramin?i? profesional? EQ srityje tinkl? ir siekia kurti pozityvius poky?ius visur ir visada.
Mes nuoširdžiai didžiuojam?s b?dami pasaulio lyderi? EQ srityje patvirtint? partneri? komandoje (http://www.6seconds.org/connect/partners/). Mums tai - garb?, ?pareigojimas ir “Lyderyst?s ekspert? grup?s” komandos profesionalumo ?rodymas.
 
Pritaikyti Lietuvos visuomenei, statistiškai patikimi EQ kompetencijas matuojantys ?rankiai, pasaulin?je verslo ir švietimo praktikoje pasiteisinusios metodikos, sertifikuoti EQ srityje konsultantai - tai kokybiškai naujas etapas asmenin?s ir komandin?s emocin?s brandos lavinimo mokym? programose.
 
Daugybe tyrim? ?rodyta, kad galutinis rezultatas – prekyboje, gamyboje, paslaug? sektoriuje ar švietimo sistemoje - kur bedirbtume, daugiau nei 70% priklauso nuo m?s? EQ arba geb?jimo kurti ilgalaikius, produktyvius ir konstruktyvius santykius. Visos “Lyderyst?s ekspert? grup?s”bendr?j? ?g?dži? lavinimo programos paremtos profesionaliu EQ kompetencij? lavinimu: naudojami EQ kompetencijas ir kiti sav?s pažinimui ir savivokai skirti testai, atliekama poži?ri?, vertybi?, ?sitikinim? revizija ir ?tvirtinami asmeniniam ir komandiniam efektyvumui reikalingi ?g?džiai. Tokiu b?du kuriame ir ?tvirtiname ilgalaikius poky?ius organizacijose.
 
LEG misija – kurti moralios lyderyst?s principais besivadovaujan?i? visuomen?.
 
LEG vizija – tapti pirmo pasirinkimo mokym? ir konsultacij? kompanija EQ (emocinio intelekto) lavinimo srityje.
 
LEG vertyb?s:

·  Pasitik?jimas savimi ir kitais. Dirbdami su klientais, skiriame jiems išskirtin? d?mes? ir siekiame sukurti partneryste bei abipus?s vert?s k?rimu gr?stus tarpusavio santykius.
·  Profesionalumas. Mes siekiame nuolatinio augimo ir savo patirtimi bei ekspertin?mis žiniomis kuriame papildom? vert? ir ilgalaikius teigiamus poky?ius savo klientams ir partneriams.
·  Dr?sa pl?sti savo ir kit? komforto zon?. Mes tikime, kad žmon?s ir organizacijos turi visus resursus tobul?ti. M?s? siekis – paskatinti žmones inicijuoti poky?ius, siekiant didžiausio ?manomo savo asmeninio ir organizacijos rezultato.
·  Nuoširdumas arba asmenyb?s tikrumas. Tai asmens tikrumas. Mes kuriame toki? aplink?, kurioje vyrauja atvira komunikacija bei min?i?-žodži?-veiksm? vienyb?.
 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053