Mokymai
Derybos ir konflikt? sprendimas

Apie 80% viso ×moni? bendravimo galima pavadinti derybomis. Mes kasdien daugyb? kart? deram?s asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Efektyvioms deryb? išeitims pasiekti reikalingos atitinkamos bendravimo nuostatos ir ?g?d×iai, leid×iantys sukurti partneryst?s atmosfer? bei prid?tin? vert? visoms  susitarimo procese dalyvaujan?ioms pus?ms.
 
Neretai deryb? metu aštriai „susiduria“ interesai, po×i?riai, ?sitikinimai - kyla konfliktai, derybos pasiekia aklaviet?. M?s? tikslas -  atverti konflikt?, pa×velgti ? j? kaip ? galimyb?, kurioje kiekvienas gali išsakyti savo tikruosius tikslus ir vertybes, suprasti kito ×mogaus „pasaulio model?“ ir k?rybiškai išspr?sti susidariusi? situacij?.
 
Deryb? ir sav?s valdymo konfliktin?se situacijose tema vedamuose mokymuose da×niausiai nagrin?jami klausimai:
 
·  Kaip suformuluoti deryb? tiksl?, apsibr?×ti  derybines ribas, parinkti deryb? strategij?? Kaip išgryninti geriausi? abiems pus?ms real? derybin? susitarim??
·  Kaip meistriškai valdyti deryb? proces? siekiant abipus?s naudos? Kaip panaudoti emocijas ?tamp? ir spaudimo prevencijai bei ?veikimui?
·  Kokie yra deryb? su „sunkiais“ ×mon?mis psichologiniai ypatumai?
·  Koki? ?tak? turi k?no kalba derybose?
·  Kada geriausia pateikti savo pasi?lym??
·  Kaip ?vertinti deryb? rezultatus? Kaip deryb? metu identifikuoti  efektyvias ir ribojan?ias asmenin? efektyvum? elgesio strategijas? Kaip jas koreguoti?
·  EQ kompetencijos konflikt? prevencijai ir pan.
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053