Tyrimai ir konsultacijos
EQ kompetencij? matavimas

Tyrimais ?rodyta, kad daugiau nei 70% s?km?s galutiniam rezultatui pasiekti lemia emocinis intelektas (EQ), t.y. geb?jimas sukurti pozityvius konstruktyvius ir ilgalaikius santykius. Žinios yra svarbu, ta?iau pagrindin?s EQ kompetencij? grup?s - intraasmenin? (sav?s pažinimas ir sav?s valdymas) bei tarpasmenin? (kit? žmoni? pažinimas ir santyki? su kitais valdymas) n?ra mažiau svarbios ir net atvirkš?iai, turi lemiam? ?tak? žmogaus efektyvumui, sveikatai, santyki? kokybei, sprendim? pri?mimui bei gyvenimo kokybei.
EQ kompetencij? lavinimas yra nuolatin?s saviugdos objektas, tod?l  pradinis žingsnis EQ (asmeninio ir komandinio) lavinimo link yra sav?s pažinimas ir savivoka.
Pasaulin?je ir nuo 2012 m.Lietuvos praktikoje jau pasiteisino LEG partneri?, pirmaujan?ios pasaulyje EQ srityje amerikie?i? kompanijos Six Seconds sukurtas EQ kompetencij? lavinimo modelis ir metodika, bei validuoti Lietuvoje EQ kompetencijas matuojantys testai.

Six Seconds EQ modelis

Šis EQ taikymo praktikoje modelis remiasi 3 pagrindiniais siekiais: tapti atidesniu (pasteb?ti, k? darote), visk? daryti tikslingiau (daryti tai, k? nusprendžiate), prasmingiau (veikti d?l tam tikros priežasties).

Pažinkite save
Tai aiškus suvokimas to, k? J?s jau?iate ir darote.
Emocijos yra informacija, tod?l geb?jimas suvokti ir „perskaityti emocij? siun?iamus laiškus“ padeda geriau ?vertinti gr?smes ir galimybes.
 
Pasirinkite save
Tai sprendimas elgtis tam tikru b?du.  
Kiekvienoje situacijoje yra bent kelios sprendimo alternatyvos, kartais jas, atrodo, sunku ?žvelgti. Ta?iau turb?t t?ra retos situacijos gyvenime, kai reikia reaguoti  ,,autopilotu”. Visais kitais atvejais verta stabtelti, pakeisti mintis, sužadinti naujus jausmus ir išbandyti naujus elgesio b?dus tikslams pasiekti su optimaliomis laiko, emocij? ir kt. s?naudomis.  
 
Dalinkite save
Tai konkre?ios priežasties nulemta veikla. 
Kiekvien? dien? mes darome daugyb? sprendim?. Ko siekiame, kiek m?s? sprendimai yra kryptingi ir nuosekl?s? Šie EQ geb?jimai leidžia Jums ?gyvendinti savo vizij? ir misij?, tod?l  J?s? veikla tampa  tikslinga ir integrali.
 
 
 
Pažinkite save  atsako ? klausim?  “kas” – pažindami save, J?s identifikuojate  savo stipri?sias puses ir išš?kius; J?s žinote, k? J?s darote, ko J?s siekiate ir  k? J?s norite pakeisti.
 
Pasirinkite save atsako ? klausim?  “kaip” – šios kompetencijos leidžia pamatyti, kaip galima b?t? veikti, kaip daryti ?tak? sau ir kitiems ir kaip šias elgesio strategijas pritaikyti praktikoje.
 
Dalinkite save atsako ? klausim?  “kod?l” – dalindami save, J?s išlaikote aiški? veiksm? krypt?, aukšt? energijos lyg? ir tuo pa?iu gebate elgtis tam tikru b?du, vedan?iu pasirinkto tikslo link ir ?kvepian?iu kitus stoti J?s? pus?n.
 
 
Kiekvien? ši? 3 tiksl? apsprendžia specifin?s kompetencijos, kurias matuoja SEI. 

Tikslas Matuojama
kompetencija
Kompetencijos
apib?dinimas
PAŽINKITE
SAVE
Geb?jimas atpažinti emocij? teikiam? informacij? Kiek tiksliai sugebate identifikuoti ir interpretuoti paprastus ir sud?tingus jausmus?
Geb?jimas atpažinti savo elgesio modelius Kaip pavyksta identifikuoti ir suprasti dažnai pasikartojan?ius reakcij? ir elgesio modelius? Kokie elgesio modeliai veikia, o kokie yra besikartojan?i? „gaisr?“ priežastis?
PASIRINKITE
SAVE
Geb?jimas atpažinti emocij? teikiam? informacij? Kiek tiksliai sugebate identifikuoti ir interpretuoti paprastus ir sud?tingus jausmus?
Geb?jimas atpažinti savo elgesio modelius Kaip pavyksta identifikuoti ir suprasti dažnai pasikartojan?ius reakcij? ir elgesio modelius? Kokie elgesio modeliai veikia, o kokie yra besikartojan?i? „gaisr?“ priežastis?
DALINKITE
SAVE
Geb?jimas atpažinti emocij? teikiam? informacij? Kiek tiksliai sugebate identifikuoti ir interpretuoti paprastus ir sud?tingus jausmus?
Geb?jimas atpažinti savo elgesio modelius Kaip pavyksta identifikuoti ir suprasti dažnai pasikartojan?ius reakcij? ir elgesio modelius? Kokie elgesio modeliai veikia, o kokie yra besikartojan?i? „gaisr?“ priežastis?


Kompanijos Six Seconds Emotional Assessments  (SEI tm) testai  yra mokslini? tyrim? ir ilgalaik?s darbin?s patirties rezultatas.
 
SEI testai matuoja pagrindines EQ kompetencijas, suteikia informacijos kryptingam sav?s tobulinimui  ir yra lengvai pritaikomi darbin?je veikloje bei asmeniniame gyvenime. Amerikie?i? mokslininkams pavyko “nematoma” padaryti “matoma”. Optimizmas, empatija, emocij? navigacija  ir pan. yra be galo subjektyv?s dalykai, galimos ?vairios interpretacijos ir b?tent tod?l  EQ ugdymas ne visada b?na kryptingas bei s?kmingas. Išmatuotos EQ kompetencijos – moksliniais tyrimai pagr?sta informacija savivokai bei sav?s pažinimui bei kryptingam sav?s tobulinimui.

SEI testĹł grupÄ™ sudaro:
SEI YV (Youth Version)
SEI YV (Youth Version)– emocinio intelekto kompetencijas matuojantis testas vaikams nuo 8- 18 met? (17 psl. apimties ataskaita). Tai vaiko EQ kompetencij? nuotrauka dabartiniame gyvenimo etape ir gair?s emocinio intelekto ugdymui.
Kaip vyksta vaiko vystymasis jo socialin?je ir emocin?je aplinkoje? Kaip vaikas vertina savo efektyvum? namuose ir mokykloje? Kokias kompetencijas b?tina lavinti savo tikslams pasiekti?
PlaÄŤiau
BBP (Brain Brief Profile)
BBP (Brain Brief Profile) – ilgalaikiais moksliniais tyrimais pagr?sta 1 puslapio apimties ataskaita, kuri iliustruoja, kaip J?s? smegenys paskirsto d?mes? dirbdamos su racionalia ir emocine informacija.
Dauguma test? matuoja žmogaus elges?. BBP sutelkia d?mes?  ? žmogaus elges? lemian?ius motyvacinius faktorius. Pildan?iojo klausimyn? atsakymai analizuojami naudojant special? algoritm?, apjungiant?  20 normatyvini?  skali?.
 
PlaÄŤiau
SEI LR (Leadership Report)
 
SEI LR – emocinio intelekto kompetencijas matuojantis testas suaugusiems ( 23psl. apimties lyderyst?s ataskaita)
Koks yra mano EQ kompetencij? lygis? Kokiose  EQ kompetencijose gl?di mano stipryb?s? Kas mane riboja? Kokias kompetencijas patobulinus, mano efektyvumas bei gyvenimo kokyb? grei?iausiai pasikeist? laukiama kryptimi?

PlaÄŤiau
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053