EQ kompetencij? matavimas
BBP (Brain Brief Profile)

BBP (Brain Brief Profile)
BBP (Brain Brief Profile) – ilgalaikiais moksliniais tyrimais pagr?sta 1 puslapio apimties ataskaita, kuri iliustruoja, kaip J?s? smegenys paskirsto d?mes? dirbdamos su racionalia ir emocine informacija.
Dauguma test? matuoja ×mogaus elges?. BBP sutelkia d?mes?  ? ×mogaus elges? lemian?ius motyvacinius faktorius. Pildan?iojo klausimyn? atsakymai analizuojami naudojant special? algoritm?, apjungiant?  20 normatyvini?  skali?.
 
 

BBP ataskaita pateikia rezultatus 3 dimensijose:

D?mesys:  kam teikiate pirmenyb? - faktams ar emocijoms?
Sprendimai: esate link?s bandyti nauja ar kritiškai vertinti turimas patirtis ir apsidrausti?
Motyvai: jus motyvuoja praktiniai veiksmai ar panoramin? perspektyva, idealistinis? 
 
Pagal reikÜmi? pasiskirstym? 3 skal?se iÜskiriami 8 skirtingi profiliai:
Kod?l verta u×sisakyti BBP (Brain Brief Profile) ataskait??
  1. BBP ataskaita yra moksliškai pagr?sta, ataskaitos normos yra validuotos Lietuvoje.
  2. Ataskaitos rezultatai yra puikus šaltinis sav?s ir kit? pa×inimui bei  gair?s EQ saviugdai.
  3. Pasaulin?je ir Lietuvos praktikoje BBP pasiteisino planuojant projektines veiklas ir ?traukiant skirtingas stipri?sias puses pagal  BBP profil?  turin?ius darbuotojus.
  4. EQ ataskaitos rezultatai yra lengvai suprantami ir inicijuojantys ilgalaikius poky?ius.
  5. SEI testai yra išversti ir validuoti 11-oje valstybi? (tarptautini? partneri? tinklas pastoviai ple?iasi).
     
BBP ataskaitos kaina yra 7,5 EUR + PVM 

EQ klausimynas pildomas internetin?je erdv?je, vidutin? pildymo trukm? 19 min.
U×sakant didesn? prisijungimo licenzij? skai?i?, taikomos nuolaidos.
 
Kompanijos Six Seconds EQ (emocinio intelekto) testai  - Patikrinta. Pamatuota. Profesionalu. 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053