EQ kompetencij? matavimas
SEI YV (Youth Version)

SEI YV (Youth Version)
SEI YV (jaunimo ir vaik?) EQ kompetencij? ataskaita – tai galingas ?rankis vaiko t?vams, mokytojams ir konsultantams kryptingam vaiko EQ kompetencij? lavinimui.
Jaunimo EQ ataskaita (17 puslapi? apimties) pateikia kelet? diagram?, kurios yra lengvai skaitomos ir interpretuojamos.
Ataskaita prasideda EQ profiliu,kuris  atspindi vaiko/jaunuolio savivokos kompetencij? lyg? (Pažinkite save), sav?s valdymo kompetencij? lyg? (Pasirinkite save), savo asmenin?s krypties suvokimo kompetencij? lyg? (Dalinkite save) bei bendr? EQ reikšm?.
Detalus EQ kompetencij? profilis pateikiamas sekan?ioje diagramoje. Matuojamos 8 EQ kompetencijos (Geb?jimas  atpažinti emocij? teikiam? informacij?; Geb?jimas atpažinti savo elgesio modelius; Geb?jimas taikyti priežasties pasekm?s ryšio princip?; Geb?jimas valdyti emocijas; Vidin?s motyvacijos lygis;  Optimizmo lygis; Empatijos lygis; Kiek suvokiami  prasminiai  tikslai) ir pateikiamas vaiko/jaunuolio EQ profilis iliustruoja, kiek vaiko EQ kompetencijos atitinka to paties amžiaus vaik? daugumos vidurk? ir kokios kompetencijos gal?t? b?ti lavinamos mokykloje, namuose, laisvalaikio veikl? metu.
Svarbiausia tai, kad jaunimo EQ kompetencij? ataskaita (SEI YV) padeda susieti kompetencijas su pagrindiniais gyvenimo tikslais, ataskaitoje vadinamais „Gyvenimo sri?i? vertinimo barometrais“:

1. GS – Gera sveikata
Sveika mityba, fizinis aktyvumas ir gera savijauta
 
Vertinga mityba, aukštas energijos lygis, aukštas fizinis ir protinis darbingumas.
 
 
2. SK – Santyki? kokyb?
Turite draug?, kuriais visada galite pasitik?ti ir su jais pasišnek?ti
 
Aktyvus dalyvavimas socialiniuose tinkluose; sugeb?jimas palaikyti konstruktyvius, abipusiai pagarbius santykius.
 
3. PG – Pasitenkinimas gyvenimu
Bendras laim?s poj?tis ir geb?jimas generuoti džiaugsm?  savyje, kituose ir gyvenime pla?i?ja prasme
 
Ramyb?s ir pusiausvyros jausmas; geb?jimas matyti ?vykius ir patirtis ?vairiame kontekste (išš?ki? ar s?km?s).
 
4. AP – Asmeniniai pasiekimai
S?km? gyvenime ir mokykloje
 
Darbštumas ir s?žiningumas; s?km?s poj?tis, ?sipareigojim? vykdymas; sugeb?jimas nuolatos pasiekti užsibr?žt? tiksl?.
 
5. AE – Asmeninis efektyvumas
Sav?s valdymo poj?tis, tik?jimas, kad pavyks pasiekti to, k? norite. 
Tik?jimas ir žinojimas, kad sugeb?site atlikti užduotis; l?kes?i? ir nuotaik? valdymas užsibr?žiant ir siekiant dideli? tiksl?.Inovatyvaus Six Seconds sukurto EQ kriterijaus d?ka SEI YV ataskaitoje EQ kompetencijos siejamos su gyvenimo sri?i? vertinimo barometrais. 
Jaunimo EQ ataskaitoje (SEI YV) yra pateikiama atskira skiltis, skirta vaiko ugdytojams (mokytojams, t?vams, konsultantams). Šioje ataskaitos dalyje aiškiai pateikiama, kokios EQ kompetencijos turi didžiausi? poveik?  vienai ar kitai vaiko gyvenimo sri?iai, kurios iš j? padeda siekti geriausi? rezultat? ir kurios reikalauja t?v?, mokytoj? d?mesio ir kryptingo vaiko EQ kompetencij? lavinimo.  Žemiau pateikiamas ataskaitos fragmentas, skirtas  t?vams, mokytojams ir visiems, susijusiems su vaiko ugdymu.
Kod?l verta užsisakyti vaikams/jaunimui EQ kompetencijas matuojant? test? SEI YV?
 
  1. EQ modelis ir ataskaita pateikia aiškias gaires vaiko t?vams, mokytojams, konsultantams  apie vaiko stipri?j? EQ kompetencij? panaudojim? vaiko asmeniniam efektyvumui didinti ir  lavintinas vaiko EQ kompetencijas.
  2. Esant poreikiui, galima generuoti  bendr? vaik? grup?s (klas?s, mokyklos, užklasin?s veiklos grup?s ir pan.) EQ kompetencij? ataskait?. Tai patikimas orientyras ugdytojams kryptingam vaik? EQ kompetencij? lavinimui klas?s ir užklasin?je veikloje.
  3. EQ ataskaitos rezultatai yra lengvai suprantami ir inicijuojantys ilgalaikius poky?ius.
  4. Vaik?/jaunimo EQ matuojantys testai ir j? pagrindu ?gyvendintos t?v? bei mokytoj? EQ lavinimo programos pasiteisino pasaulin?je praktikoje (USA CA, Singap?ro pilotin?se mokyklose ir kt.)
  5. SEI testai yra išversti ir validuoti 11-oje valstybi? (tarptautini? partneri? tinklas pastoviai ple?iasi).
SEI YV ataskaitos kaina yra 12 EUR + PVM.
EQ klausimynas pildomas internetin?je erdv?je, vidutin? pildymo trukm? 19 min.
Užsakant didesn? prisijungimo licenzij? skai?i? (pvz. mokyklos, klas?s, organizacijos darbuotoj? vaikams), taikomos nuolaidos.
 
 
Kompanijos Six Seconds EQ (emocinio intelekto) testai  - Patikrinta. Pamatuota. Profesionalu. 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053