EQ kompetencij? matavimas
SEI LR (Leadership Report)

SEI LR (Leadership Report)
Tyrimais pagr?stas, statistiškai patikimas, validuotas Lietuvoje emocinio intelekto kompetencijas matuojantis testas suaugusiems ( 23psl. apimties lyderyst?s ataskaita).

Tai verslo ir švietimo praktikoje jau pasiteisin?s EQ testas, skirtas savivokai bei sav?s pa×inimui, saviugdos gairi? numatymui.
Sudarant mokym? programas organizacij? vidiniams mokymams - tai puiki priemon?, didinanti dalyvi?motyvacij? bei ?sitraukim? mokym? metu, bei stiprus orientyras krypting? ir t?stini? bendr?j? ?g?d×i? lavinimo program? sudarymui.

Individualioje SEI LR 23 puslapi? apimties ataskaitoje pateikiami 3 EQ profiliai su detaliais rezultat? aprašais bei gair?s asmeninei saviugdai.

Koks yra mano EQ kompetencij? lygis? Kokiose EQ kompetencijose gl?di mano stipryb?s? Kas mane riboja? Kokias kompetencijas patobulinus, mano efektyvumas bei gyvenimo kokyb? grei?iausiai pasikeist? laukiama kryptimi?

Šis EQ taikymo praktikoje modelis remiasi 3 pagrindiniais siekiais: tapti atidesniu (pasteb?ti, k? darote), visk? daryti tikslingiau (daryti tai, k? nusprend×iate), prasmingiau (veikti d?l tam tikros prie×asties).
1-as EQ profilis atspindi savivokos kompetencij? lyg? (Pa×inkite save), sav?s valdymo kompetencij? lyg? (Pasirinkite save), savo asmenin?s krypties suvokimo kompetencij? lyg? (Dalinkite save) bei bendr? EQ reikšm?.
2-as  EQ profilis atspindi 8 kompetencij? lyg?, lyderyst?s potencial? nestandartini? situacij? sprendimui, 
stipri?sias ir lavintinas EQ kompetencijas.
3-as  EQ profilis atspindi emocini? kompetencij? ?tak? s?km?s faktoriams: 
Tyrimais ?rodyta, kad šiuos s?km?s faktorius tiesiogiai lemia  EQ kompetencijos (×r. 6seconds.org/sei/eq_success.php). 
Kod?l verta u×sisakyti EQ kompetencijas matuojant? test? SEI LR?
 
1. EQ modelis ir ataskaita pateikia aiškias gaires EQ saviugdai.
2. EQ ataskaitos rezultatai yra lengvai suprantami ir inicijuojantys ilgalaikius poky?ius.
3. SEI testai yra išversti ir validuoti 11-oje valstybi? (tarptautini? partneri? tinklas pastoviai ple?iasi).
 
SEI LR ataskaitos kaina yra 39 EUR + PVM.
EQ klausimynas pildomas internetin?je erdv?je, vidutin? pildymo trukm? 19 min.
U×sakant didesn? prisijungimo licenzij? skai?i?, taikomos nuolaidos.
Kompanijos Six Seconds EQ (emocinio intelekto) testai  - Patikrinta. Pamatuota. Profesionalu. 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053