Kaip mes dirbame

Kiekvienas seminaras yra unikalus
Pirmiausia mes klausiame ir klausome. Mums svarbu išsiaiškinti organizacijos situacij?, tikslus, išš?kius, ?×valgas ir veiksmus, kuri? buvo imtasi. Kuo daugiau gauname, tuo naudingesni esame organizacijai.

Mes dirbame vertybi?, ?sitikinim?, po×i?ri? lygmenyje
Mokym? metu  kvie?iame Jus atlikti asmenini? vertybi?, ?sitikinim? bei po×i?ri? revizij?. Äinios ir ?g?d×i? lavinimo metodikos  gali sukurti ilgalaik? asmenin? ir komandos pokyt? tik tuo atveju, jei  vadovaujamasi  aiškiai ?sis?monintomis vertyb?mis, asmeniniais ?sipareigojimais bei potencial? išlaisvinan?iais ?sitikinimais.

Mes dirbame su realiomis situacijomis
Mokym? metu  modeliuojame situacijas,  kuriose slypi J?s? išš?kiai, ir siekiame, kad ?gytas ×inias ir reikiamus ?g?d×ius pritaikytum?te realioms gyvenimiškoms situacijoms.
  
Mes dalinam?s principais ir priemon?mis
M?s? patirtis sako, kad geriausi? rezultat? ×mon?s pasiekia, kai  identifikuoja ir ?tvirtina principus, reguliuojan?ius elges?, o ne vadovaujasi iš anksto paruoštais
elgesio receptais ir patarimais.
 
Mes ?×velgiame galimybes ten, kur kiti mato kli?tis
Mes tikime, kad ×mon?s turi visus reikalingus resursus savo asmeniniams ir komandos tikslams pasiekti, t.y. kiekvienas turi
potencial? augti. Mes skatiname ×mones/organizacijas ?×velgti bendr? tiksl?, siekti abipus?s vert?s k?rimo komunikacijoje ir kurti ilgalaikius produktyvius ir konstruktyvius santykius.


Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053