Mokymai
Komandos formavimas

Gyvenimas visada yra komandinis ×aidimas, ta?iau ne kiekvien? grup? ×moni?, dirban?i? kartu, galime pavadinti komanda.
Grup? - tai ×moni? bendrija, kurios narius jungia koks nors po×ymis: bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pa?iai organizacijai.
Komanda – du ar daugiau ×moni?, kurie turi reikalingas kompetencijas bendram tikslui pasiekti, tarpusavyje yra susij? ir daro vienas kitam ?tak?.

Komanda dirba efektyviai, kai:
· Visi komandos nariai supranta, kokio bendro tikslo ir rezultato yra siekiama.
· Rezultatas yra aiškus ir suvokiamas visiems komandos nariams.
· Komandoje yra atviras informacijos dalinimasis ir bendras problem? sprendimas.
· Nuolatin? nauj? resurs? ir augimo galimybi? paieška.
· Kartu pasiekiama daugiau, nei dirbant individualiai – komandin?s sinergijos d?ka.
 
Kiekvienas ×mogus ateidamas ? komand? atsineša ne tik savo ×ini?, ?g?d×i? baga×?, bet kartu ir savo individuali? po×i?ri?, ?sitikinim?, vertinim? sistem?, ne?sis?monint? l?kes?i? ir elgesio stratetgij? rinkin?. Visk? kartu sud?jus, tai sukuria unikali? komandos dinamik? bei tam tikro tipo normas komandoje. Kartais komanda tampa Ego m?šio lauku, o pati komanda pereina ? disfunkcin?s komandos kategorij?.

M?s? tikslas – patyriminiu b?du atverti grup?s dinamikos procesus, ?tvirtinti bendravimui ir bendradarbiavimui reikalingas nuostatas ir po×i?rius, o tuo pa?iu ir pagarba bei pasitik?jimu gr?st? atmosfer? komandoje.

Kartu ieškome atsakym? ? klausimus, ?tvirtiname konstruktyvaus bendradarbiavimo ir bendravimo nuostatas ir ?g?d×ius sekan?iuose komandos formavimo mokymuose:

·  Vadovo ?taka komandai.
·  Komandos formavimas pagal komandini? vaidmen? teorij? (dr.M.Belbin).
·  Komandos formavimas pagal asmenyb?s bruo×? teorij? 6FPQ (metodika validuota Lietuvoje, pritaikyta b?tent verslo segmentui).
· Komandos EQ (emocinio intelekto) kompetencij? lavinimo pratybos. Mokymai paremti LEG partneri?, amerikie?i? kompanijos Six Seconds EQ lavinimo modeliu. ? program? ?traukiamas unikalus Lietuvoje EQ kompetencijas matuojantis testas.
·  Daugiau apie partnerius Six Seconds ×r. www.sixseconds.org
·  Kariški? vedami patyriminiai komandos formavimo ir bendradarbiavimo mokymai. Daugiau apie mokymus ×r. ?ia.
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053