Tyrimai ir konsultacijos
Mokyklos mikroklimato tyrimas

Vš? „Lyderyst?s ekspert? grup?“ kartu su pirmaujan?ios pasaulyje EQ srityje amerikie?i? kompanijos Six Seconds sukurtu mokyklos mikroklimatu tyrimu „Education Vital Signs“ („EVS“) padeda mokykloms ?sivertinti atmosfer?: ar ši aplinka yra audringa, ar maloniai rami vieta, o gal pats viduriukas?
 
Mokyklos mikroklimato tyrimas („Education Vital Signs“ (EVS)) yra statistiškai pripa×intas, norminis mokyklos atmosferos vertinimas, kuriuo siekiama greitai nustatyti sritis, padedan?ias ir trukdan?ias s?kmingai mokyklos veiklai. Mokyklos ir švietimo skyriaus atmosfera veikia svarbius sudedamuosius procesus, kaip antai komunikacij?, problem? sprendim? ir atsakomyb?s prisi?mim?, tai yra tuos veiksnius, kurie daro ?tak? mokini?, t?v? ir darbuotoj? geb?jimui veiksmingai dirbti. 
 
Nauda
 
„EVS“ padeda susidaryti išsamesn? vaizd? apie dabartin? mokyklos atmosfer? – ap×velgti bendruomen?s nari? ryšius pa?ioje organizacijoje. Atmosfera – tai aplinka, kurioje mokytoj? kolektyvas dirba kiekvien? dien?, mokosi mokiniai ir bendrauja t?vai; m?s? tyrimas rodo, kad atmosfera, pagr?sta tarpusavio ryši? suvokimu, turi didel? ?tak? mokymuisi, ?sitraukimui ? mokyklos veikl?, saugumui ir klest?jimui.
Did×iausia „EVS“ proceso nauda atskleid×iama diskutuojant apie tyrimo rezultatus. Gautus statistinius duomenis mes labiau laikome klausimais nei atsakymais. Aptardami šiuos klausimus, suderinsite visus aspektus ir išsiaiškinsite, koki? tolesni? veiksm? reik?t? imtis, kad dar veiksmingiau ir  geriau atliktum?te Jums skirt? misij?.

Kokia atmosfera yra j?s? mokykloje? Ar ×mon?s nuolat baiminasi pavojing? audr? ir ×lugdan?ios ?tampos? Ar kiekvien? dien? jie noriai eina ? mokykl?? Mokyklos atmosfera yra rodiklis, atskleid×iantis kolektyvo jausmus, ryšius ir reagavim? mokymosi aplinkoje. Teigiama kult?ra skatina dalyvavim?, bendradarbiavim? ir mokym?si.
„EVS“ modelyje mokyklos atmosfer? apibr?×ia šie veiksniai:
Pasitik?jimas, atsakomyb?, ?sipareigojimas, ryšys, augimas, dalyvavimas, mokymasis, saugumas, klest?jimas.


 
1 pav. Duomenys, leid×iantys palyginti skirtingas sudedam?sias visos grup?s dalis
 
Palanki atmosfera yra tada, kai išlaikoma pusiausvyra tarp individo (×moni?) ir grup?s (mokyklos), tarp vizijos ir veiklos.
Nors pakeisti visos mokyklos atmosfer? yra sud?tinga u×duotis, 
priemon?s yra paprastos: išklausymas, lyderyst?, emocinis intelektas.
 

 
D?kojame, kad domit?s mokyklos mikroklimato tyrimu („Education Vital Signs“) ir pasiry×ote kurti toki? mokykl?,
kurioje ×mon?s gal?t? ne tik jaustis, bet ir veikti geriausiai!
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053