M?s? Naujienos
Mikroklimato tyrimas - erdv? pozityviems poky?iams

,,Lyderyst?s ekspert? grup?“ bendradarbiauja su pirmaujan?ia pasaulyje EQ srityje amerikie?i? kompanija „Six Seconds“ ir turi šios kompanijos sukurt? ?rank? - ugdymo ?staig? mikroklimato tyrim?. Šio ?rankio unikalumas tame, kad tyrime dalyvauja visos pus?s: vaikai, t?vai, mokytojai, administracija. Esant poreikiui, ? apklaus? galima ?traukti r?m?jus ir visus, kurie prisideda prie bendruomen?s mikroklimato k?rimo.
Mikroklimato (Education Vital Signs) tyrimas ?galina:
1. Standartizuoti prioritet? matym?.
2. Per×i?r?ti organizacijos/tinklo vizij?, misij? vertybes.
3. Pamatuoti progres?. 
4.Patobulinti komunikacij?.
Mikroklimato tyrimo ataskaita (EVS) - stipri paskata inicijuoti diskusij?, atlikti nusistov?jusi? po×i?ri? revizij? ir imtis veiksm? organizacijos tobulinimui, siekiant trumpalaiki? ir ilgalaiki? tiksl?.

Pla?iau apie mikroklimato tyrim? rasite video: https://www.youtube.com/watch?v=aSYW7YeFzO8


Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053