M?s? Naujienos
Kasdien? Üiuolaikinio vadovo knyga

Prieš keliolika met? efektyviai dirbantis vadovas tur?jo geb?ti valdyti procesus ir juos atliekan?ius ×mones. Šiandienos vadovo samprata ir u×duotis ×enkliai kinta. Geru vadovu laikomas tas, kuris geba suprasti ×mones, juos išgirsti, ugdyti ir skatinti. Prioritetin? vadovo pareiga tampa pagalba darbuotojui noriai ?sitraukti ? ?mon?s veikl?. Noriai! M?s? dien? rinkoje b?tent vadovo elgesys su darbuotojais yra lemiamas veiksnys, kuris u×tikrina naši?, produktyvi? veikl? ir s?km? ?mon?s konkurencin?je kovoje.
 
Apie emocinio intelekto reikšm? vadovavimui, kaip galima išmatuoti ir daryti ?tak? emocinio intelekto lygiui, apie tai, kaip svarbu vadovui nuolatinis savo emocin?s kompetencijos ugdymas Nomeda su Sauliumi kalb?josi pat laidoje "Boso valanda"  (nor?dami ×i?r?ti laidos ?raš?, spauskite ?ia).

Knyg? „Boso valanda. Kasdien? šiuolaikinio vadovo knyga: kaip vadovauti ×mon?ms?“ galima  ?sigyti knygynuose bei internetu.
Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/BosoValanda


Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053