M?s? Naujienos
Lyderyst? šiuolaikin?je organizacijoje

Mokym? ir konsultacij? kompanija Vš? „Lyderyst?s ekspert? grup?“ ir Kauno pedagog? kvalifikacijos centras užbaig? pirmosios grup?s t?stin?s programos mokymus „Lyderyst? šiuolaikin?je besimokan?ioje organizacijoje“, kurie vyko 2014 m. rugs?jo – 2015 m. balandžio m?n. Mokymai skirti Kauno miesto švietimo skyriaus administracijos darbuotojams. 
Mokym? programos dalyviai investavo savo 120 gyvenimo valand?, jog besimokydami stiprint? savo lyderyst?s potencial? bei svarbiausius lyderyst?s prioritetus: aiški? vizij?, geb?jim? teikti gr?žtam?j? ryš?, motyvuojan?i? komunikacij? ir pasitik?jim?. Vis? mokym? programos pagrind? sudaro žinios apie vadovo emocin? brand?: bendros vert?s k?rimo nuostat? bei sprendim? nuoseklum? tikslams pasiekti. 
 
Programos tikslai: 
Suteikti dalyviams žini? apie šiuolaikiniam švietimo skyriaus administracijos darbuotojui reikalingas vadybines, emocines (EQ), strateginio m?stymo kompetencijas.
?tvirtinti konstruktyviai lyderystei reikalingas nuostatas ir poži?rius.
?tvirtinti strateginio planavimo ir veiklos valdymo ?g?džius.
?tvirtinti švietimo skyriaus administracijos darbuotojo integralumo (min?i?/žodži?/veiksm?) nuostatos svarb?.
?tvirtinti nuolatinio augimo ir atsinaujinimo kult?ros nuostat? organizacijoje.
 
Mokym? metu dalyviai lavino vadybines ir emocines kompetencijas, siekdami ši? talent? programos rezultat?: 
šiuolaikinio švietimo skyriaus administracijos darbuotojo atsakomybi?, funkciji? ir darbo turinio suvokimo;
geb?jimo vadovautis abipuse verte komunikacijoje su vidiniais ir išoriniais klientais kurian?iomis nuostatomis;
žini?, kaip  lanks?iai taikyti skirtingus vadovavimo stilius darbuotojams, atsižvelgiant ? j? motyvacij? ir brandos lyg?.
geb?jimo taikyti pagrindines švietimo skyriaus administracijos darbuotojui reikaling? žini? ir ?ranki?: susirinkim? vedimui, laiko planavimui, darb? delegavimui, tiksl? k?limui ir komunikavimui, komandin?s veiklos organizavimui. 
S?kmingai startav? su t?stin? mokym? programa „Lyderyst? šiuolaikin?je besimokan?ioje organizacijoje“, džiaugiam?s ir 2-?ja Kauno pedagog? kvalifikacijos centro surinkta mokym? dalyvi? grupe!
?žvelkime galimybes ten, kur kiti mato kli?tis!
 
Dalyvi? atsiliepimai
 
Jeigu per metus b?t? galima gyvenimui pad?koti už kažk? tik penkis kartus, tai pad?kojimas už š? seminar? cikl? penketuke atrast? sau garbing? viet?. Labai vertingas akira?io pl?timas ?vairiose srityse, visapusiškas seminaro dalyvi? lavinimas (humoras, etiketas, kult?riniai dalykai, vertyb?s), „ištraukimas” ant šiuolaikiškumo bangos, paskatinimas išjausti ?vairaus lygio ir aktualumo patirtis – nuo vaiko, paauglio iki brandumo. Stengiuosi tas patirtis poseminariniu laikotarpiu išsaugoti... kuo ilgiau...
 
Kauno humanitarin?s pagrindin?s mokyklos direktor? Antanina Džiugien?
 
Gyvenime viskas vyksta ne šiaip sau. Ir viskas, kas vyksta su mumis ir aplink mus, daro mums didžiul? ?tak?. 
Tai, kas su manim atsitiko, vertinu kaip kažkoki? turbulencij?! Pati netik?jau, kad gali taip b?t (ir dar su manimi)! J?s? komanda per trump? mokymosi laik?, mane tiesiog pavert? kitu žmogumi! Svarbiausia, pati sau pripažinau, kur esu stipri, kur reikia su savimi dirbti, at?jo suvokimas apie savo ir kit? galimybes. J?s paskatinote mus žengti pirmuosius REALIUS žingsnius ir ?gyvendinti seniai užgimusias id?jas! Labiau pažinome ir ?vertinome vieni kitus, tapome stipresni, tapome KOMANDA.
Tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo, nes pasitikrinti save reikia nuolat.
Gera buvo su Jumis dirbti nedirbant!
 
Dileta Tindžiulien?, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialist?
 

Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053