Mokymai
Pardavimai ir klient? aptarnavimas

Kai Joe Girard‘o, paties s?kmingiausio pasaulyje amerikie?i? automobili?  pardav?jo, kurio išskirtiniai pardavimo rezultatai ?traukti ? Gineso rekord? knyg?, paklaus?, kas l?m? tokius išskirtinius rezultatus, jis atsak?: „Nieko n?ra efektyvesnio pardavime, kaip leisti klientui patik?ti, tikrai patik?ti, kad klientas jums patinka ir kad klientas jums r?pi“.

Atrodo, viskas labai paprasta, apie tai pardavim? ?g?dži? lavinimo mokymuose teko gird?ti ne kart?. Pardavim? modeliai laikui b?gant keit?si, ta?iau šiuolaikinis pardavimo modelis kelia ypating? išš?k? – pardav?jo ir kliento komunikacijoje viskas turi b?ti tikra. Pirmiausia - bes?lygin? pagarba klientui ir jo nuomonei, empatija siekiant suvokti kliento poreikius ir l?kes?ius bei  nuoširdumas, arba pardav?jo asmenyb?s tikrumas. Bet kokia manipuliacija iš pardav?jo pus?s bus identifikuota akimirksniu, nes klientai jau yra išmok? jas atpažinti.

Taigi, pirmiausia pardav?jo emocin? branda – nuostatos, poži?riai, ?sitikinimai, empatija, atsparumo nes?kmei koeficientas ir pan.- šiandien yra konkurencinio  pranašumo  s?lyga. Žinoma, nepriekaištingos pardavimo ir klient? aptarnavimo žinios ir ?g?džiai yra tiesiog b?tinyb?.

Dažniausiai patiriamos temos pardavim? ir klient? aptarnavimo mokymuose:
1.  Pardavin?ti ≠ Parduoti. Kokios pardav?jo nuostatos ir poži?riai reikalingi šiuolaikiniame pardavimo procese?
2.  Pardavimo ?g?dži? lavinimas (klausim? pateikimas poreikio išsiaiškinimui ir santyki? statybai;  ?tikinantis argumentavimas; darbas su klient? prieštaravimais ir nusiskundimais).
3.  Klient? tipologija pagal sprendimo pri?mimo ypatumus.
4.  Produkt? ir paslaug? pardavimas grupei žmoni?.
5.  Organizacijos išgrynint?  klient? aptarnavimo standart? ?tvirtinimas praktin?se sesijose.
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053