Mus pasirinko
Verslo sektorius

Tur?jome Pardavim? ?g?d×i? praktikum? m?s? ?mon?s pardavim? projekt? vadovams. Mokymus ved? „Lyderyst?s ekspert? grup?s“ konsultantai Nomeda Marazien?, ir Saulius Jovaišas. Sunku ×od×iais išreikšti, kaip buvo naudinga, ?domu ir smagu juose dalyvauti. Per savo pardaviminio darbo praktik?, tur?jome nema×ai ?vairi? mokym?, bet su kolegomis vienu balsu nusprend?me, kad šie buvo iš t?, kurie pranoko buvusius, o ir m?s? l?kes?ius. Galiu tik pasakyti, kad tuoj po seminaro buvo gird?ti ×od×iai – kada v?l ? Dar ilgokai dalinom?s ?sp?d×iais, nes gavom, atnaujinom, ir su×inojom labai daug ties?, ne tik iš pardavimin?s praktikos, bet ir pa×velg?me ? pa?ius save kaip asmenybes. Dabar taikom ?gytas ×inias, ir vertes savo kasdienyb?je.

 
Rima Jonikien?, Grup?s vadov?
Verslo sprendim? departamentas
TEO LT AB
M?s? "Aviva" vadov? komanda pasi×ymi profesionalumu ir aukšta motyvacija geriausiems rezultatams pasiekti. Lyderyst?s ?g?d×ius tobuliname kasmet. Vis d?lto LEG lektoriai ?taigiai primin?, jog vadovavimas - tai nuoširdus darbas su ×mon?mis, o ×mon?ms negali duoti to, ko pats neturi. Tikiuosi, kad po mokym? dar ry×tingiau sieksime geriausio verslo rezultato, nepamiršdami, kad ? rezultat? mus turi atvesti darnaus komandinio darbo procesas.

Asta Grabinsk?
Generalin? direktor?. Valdybos pirminink?.
U×daroji akcin? gyvyb?s draudimo ir pensij? bendrov? „Aviva Lietuva“
 
LEG komanda nustebino mus netradiciniu pri?jimu per klient? aptarnavimo – pardavim? mokymus, kai taikoma metodika leido atsi×velgti ? grup?s ×moni? ypatumus, pasufleruoti konkre?ias vietas, kur individualiai toliau galime tobulintis. Visa med×iaga buvo pateikta per asmenini? patir?i?, ×moni? nuostat? ir po×i?rio ? gyvenim? formavimo prizm?. Nomedos ir Sauliaus pamokan?ias istorijas iš j? gyvenimo patirties visi klausydavo tiesiog sulaikydami kv?pavim?. A?i? u× tuos pam?stymus, kit? kamp? ir nuostabiai praleist? laik?!

Svetlana Ziubrovskien?
Klient? aptarnavimo centro direktor?
Alna Business Solutions, UAB
Aš su×av?ta J?s? komandos profesionalumu, iniciatyva, energija ir seminaro nauda. D?kui. S?km?s Jums!
 
Gaiva Makrickait? 
AB "Lietuvos dujos" Kauno filialas
Finans? ir apskaitos sk. buhalter? 
Mokymai buvo panaš?s ? patyrusio dailininko studijos mokinuk? pratybas: kam da×us pakeisti, kam molbertas naujas, kam piešimo technik? tobulinti…
Svarbiausia  - visi suprato, kad gali piešti, ir d?l ko turi tai daryti... 
O tai yra labai svarbu.
A?i? labai.
 
Raimondas Savickas
UAB “NOVO NORDISK PHARMA” 
Pardavim? skyriaus vadovas
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053