Mus pasirinko
Viešasis sektorius

Data: 2017.04 - 2017.10
Tema: Kvalifikacijos tobulinimas.
Data: 2016.05 
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2017.02
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2017.02
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2017.03.
Tema: EQ (emocinis intelektas) asmenin? ir tarpasmenin? lyderyst?
Data: 2017.02
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2015. 04.
Tema: Emocinis raštingumas (EQ): erdv?  pozityviems poky?iams ugdymo ?staigoje. 
 
Data: 2017.02.
Tema: Mikroklimato tyrimas. 
Data: 2016.11
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2014.05 – 2014.11
Tema: Program?, skirt? pedagog? savivert?s stiprinimui, parengimo ir ?gyvendinimo paslaug? pirkimas. 
Data: 2014.01 – 2014.04
Tema: Skaitmenini? mokymo priemoni? naudojimo ugdyme konsultant? mokym? organizavimo paslaugos. 
Data: 2014.03.
Tema: Stažuot?s Šveicarijoje programos parengimo ir ?gyvendinimo paslaugos. 
Data: 2013.11
Tema: Stažuot?s Slov?nijoje programos parengimo ir ?gyvendinimo paslaugos.
Data: 2012.06 – 2013.06
Tema: Pedagog? švietimo pagalbos specialist? ir mokymosi vis? gyvenim? sistemos darbuotoj? kvalifikacijos tobulinimas.
Data: 2012.04 – 2014.06 
Tema: Pritaikyta ir ?gyvendinta Lietuvos bendrojo lavinimo besimokan?i?j? mokykl? tinkl? modelio k?rimo programa.
Data: 2011.08 – 2011.12
Tema: Vadybini? mokym? ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ?gyvendinan?i? institucij? vadovams paslaugos. 
Data: 2012.02 – 2012.05
Tema: Motyvacini? pokalbi? su nuteistaisiais rengimas ir pravedimas.
Data: 2014.05 – 2014.06
Tema: Emocin? branda – pozityvaus poži?rio kult?ra. 
Data: 2012.09 – 2013.05.
Tema: Efektyvus bendravimas su klientu.

Data: 2012.02 – 2012.06
Tema: Praktik? vadov? profesini?-pedagogini? kompetencij? tobulinimo mokym? paslaugos.
Data: 2012.02 – 2012.04
Tema: Mokykl? bendruomeni?, kult?ros, švietimo ?staig? ir nevyriausybini? organizacij? partneryst?s tinklo k?rimas, diegiant inovacijas ugdymo procese. Neformalaus ugdymo b?reli? organizavimas. 
Data: 2011-01 – 2012-01.
Tema: Mokykl? bendruomeni?, kult?ros, švietimo ?staig? ir nevyriausybini? organizacij? partneryst?s tinklo k?rimas, diegiant inovacijas ugdymo procese. Bendr?j? ?g?dži? mokomieji seminarai. 
Data: 2013.10 – 2013.11
Tema: Efektyvus bendradarbiavimas ir deryb? vedimas.
Data: 2012.10
Tema: Darbuotoj? motyvavimo mokymai vadovams.
Data: 2013.05 – 2014.06
Tema: Ugdytojas – komandinio darbo iniciatorius bendruomen?je.  Lyderyst? ugdymo ?staigoje: naujai apibr?žtas mokytojo-vadovo lyderio vaidmuo
Data: 2013.12
Tema: Konflikt? sprendimas komunikacijoje su mokiniais ir t?vais: strategijos, principai, ?rankiai.
Data: 2013.11 – 2014.08
Tema: Tobul?jimo link
Data: 2011.08 – 2011.12
Tema: Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinikos darbuotoj? profesiniai mokymai. 
Data: 2012.09 – 2013.12
Tema: Socialinio dialogo stiprinimas susisiekimo sektoriuje. 
Data: 2011.09 – 2011.11
Tema: Pramon?s ?moni? lyderi? aukš?iausio ir vidutinio lygio vadov? mokymai, siekiant padidinti didžiausi? ekonomin? potencial? turin?i? ?moni? bendradarbiavim? ir konkurencingum? tarptautiniame kontekste. 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053